Producenci
Regulamin
REGULAMIN
sklepu internetowego http://www.hurtowniafryzjerska24.pl
 1. Sklep dostępny pod adresem internetowym  www.hurtowniafryzjerska24.pl (zwany dalej: sklepem internetowym) prowadzony jest przez Karol Dyda Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna  z/s w Żarach, ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary, NIP: 9730822819, REGON: 081115740, adres poczty elektronicznej: karollussdyda@gmail.com, tel. 728-827-152 ( (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą profesjonalnych kosmetyków do ciała, włosów i paznokci.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
REGULAMIN – niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy.
SKLEP INTERNETOWY- Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://www.hurtowniafryzjerska24.pl 
KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONSUMENT– zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna  dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta, będący jednocześnie Formularzem Zamówienia.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
TOWAR – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA - Karol Dyda Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna  z/s w Żarach, ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary, NIP: 9730822819, REGON: 081115740, adres poczty elektronicznej: karollussdyda@gmail.com , tel. 728-827-152 ( (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca zawierać we własnym imieniu zobowiązania i nabywać prawa, wynikające z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
USŁUGODAWCA – Karol Dyda Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna  z/s w Żarach, ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary, NIP: 9730822819, REGON: 081115740, adres poczty elektronicznej: karollussdyda@gmail.com, tel. 728-827-152 ( (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru  ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym http://www.hurtowniafryzjerska24.pl.
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
 • prowadzeniu konta w Sklepie internetowym,
 • umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.
II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFOROMATYCZNYM  KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA
 1. Komputer bądź inne urządzenie z dostępem do internetu.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
  2. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  3. Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
  4. Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
  5. Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub
  6. Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
  7. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
 1.  Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym jest złożenie zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia będącego jednocześnie Formularzem Rejestracji. W tym celu należy „kliknąć” na wybrany przez Klienta Towar. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”. Po wykonaniu powyższych czynności Klientowi zostanie przedstawiona możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do koszyka z określeniem wartość zakupów wraz z transportem. Po wyborze opcji „Przejdź do koszyka”  pojawi się opcja zalogowania jako „Nowy klient”. Konieczne jest wpisanie w polu formularza adresu e-mail oraz zaznaczenie check-boxa  „Chcę założyć konto w sklepie”.
 2.  Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy),  e-mail, numer telefonu, dokonać wyboru: osoba fizyczna/firma. Jeśli klient reprezentuje firmę, konieczne jest również podanie nazwy firmy i numeru NIP.  Klient zostanie również poproszony o wprowadzenie znanego tylko sobie hasła do swojego konta i jego powtórzenie w kolejnym polu formularza.
 3. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych o których mowa w pkt. 2 skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 4. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa  informującego o akceptacji Regulaminu.
 5. Kolejno należy kliknąć pole „Zapisz i przejdź dalej” po czym Usługobiorcy zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.
 6. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili. W tym momencie  jego Konto zostanie utworzone. Chwila ta stanowi zawarcie  umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
 7. Istnieje również możliwość zarejestrowania się/założenia Konta w sklepie bez dokonywania zamówienia.
Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 
 1. Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na zdjęcie Towaru widoczne na stronie Sklepu internetowego.
 2. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”, może również kontynuować zakupy wybierając opcję „Kontynuuj zakupy”.
 3. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia.
 4. Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Towaru), a także dokonanie wyboru sposobu dostawy.
 5. Następnie należy kliknąć pole „Do kasy”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego na której będzie mógł zdecydować, czy chce zarejestrować konto, czy dokonuje zakupu okazjonalnego bez zakładania konta. W takim wypadku na tym etapie podaje jedynie adres e-mail, na który zostanie wysłana informacja o dokonanym zamówieniu. Po podaniu adresu e-mail zostanie przekserowany na podstroję z formularzem zamówienia. Może jednocześnie zaznaczyć pole check-boxa „Chcę założyć konto w sklepie”. Procedura założenia konta opisana jest powyżej, w części „Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym”.
 6. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy), e-mail, numer telefonu, dokonać wyboru: osoba fizyczna/firma. Jeśli klient reprezentuje firmę, konieczne jest również podanie nazwy firmy i numeru NIP.
 7. Nieudostępnienie przez Usługobiorcę danych o których mowa w pkt. 6  skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 8. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez „kliknięcie” check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.
 9. Kolejno należy kliknąć pole „Zapisz i przejdź dalej”, po czym Usługobiorcy zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego zamówienia.
 10. Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”. Usługobiorca zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
IV. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH
 1. W trakcie  składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient (Usługobiorca) ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie kliknięcie na zakładkę „Koszyk” . Wówczas Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę, na której aby usunąć daną pozycję Towaru należy nacisnąć przycisk usuń w kolumnie „Usuń” lub w kolumnie ilość wpisać większą/mniejszą ilość zamawianych towarów (o ile jest dostępna). W celu ustalenia wartości zamówienia po modyfikacji, należy nacisnąć przycisk „Przelicz”. W przypadku usunięcia wszystkich towarów z koszyka, w celu dokonania zakupu konieczne będzie ponowne wybranie produktów.
 2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres karollussdyda@gmail.com  lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 728-827-152.
 3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane  potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin  od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: karollussdyda@gmail.com z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 728-827-152.Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres e-mail potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości email zatytułowane „Przyjęto zamówienie” ze wskazaniem jego numeru– dotyczy to Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia,  za pomocą poczty elektronicznej karollussdyda@gmail.com), a także przez wydrukowanie  i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
V. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM.
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: karollussdyda@gmail.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (Karol Dyda Hurtownia Fryzjersko-Kosmetyczna  z/s w Żarach, ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary).
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
VI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy karollussdyda@gmail.com lub też telefonicznie pod numerem 728-827-152 
 3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Usługodawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 5. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.
VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
 2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, a w przypadku braku informacji na temat kosztów transportu (np. z uwagi na gabaryty towaru) konieczny jest kontakt za pośrednictwem poczty e-mail (karollussdyda@gmail.com) w celu ustalenia indywidualnego sposobu i kosztów dostawy.
 4. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci internet za pomocą formularza zamówienia, a także na adres poczty elektronicznej: karollussdyda@gmail.com.
 6. Usługobiorcy posiadający Konto w sklepie internetowym mają możliwość złożenia zamówienia za pomocą zakładki „Do koszyka” bez konieczności korzystania z Formularza Zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęto zamówienie” wraz ze wskazaniem jego numeru, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych  Klienta).
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
VIII. SPOSOBY DOSTAWY
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w dni robocze przesyłką kurierską (firmą kurierską aktualnie współpracującą  ze sklepem ), możliwy jest także odbiór osobisty lub organizacja indywidualnego sposobu dostawy przez Sprzedawcę po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem poczty e-mail .
 2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Żarach przy ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00-18.00, w sobotę od 9.00 do 14.00.
 4. Koszty dostawy  są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, chyba że zakupiony towar wymaga indywidualnego ustalenia sposobu i kosztów transportu. Koszt   uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
 5. Termin realizacji zamówienia to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Towaru, na który  składa się czas kompletowania Towaru, pakowania i czas jego dostawy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne (w tym kartą płatniczą lub kredytową) - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym Przelwey24 do chwili skompletowania i wysłania Towarów.
 8. Czas dostawy Towaru uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy: paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2-3 dni roboczych, natomiast w przypadku indywidualnego sposobu dostawy – termin dostawy zostanie odrębnie uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas dostawy zamówionych towarów może się wydłużyć w sytuacji, gdy Klient zamówi kilku towarów o różnym terminie dostawy – wówczas o czasie dostawy decyduje najdłuższy z terminów realizacji.
 9. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta) , jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 10. Sprzedawca deklaruje dostarczenie towarów w deklarowanym terminie, z zastrzeżeniem wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności niewywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na niedostarczenie towaru w gwarantowanym terminie dostawy.
IX. SPOSOBY  PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 •  płatność gotówką przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedawcy,
 •  płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 •  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy Bank: 
  PKO BP, numer rachunku: 70 1020 5402 0000 0602 0149 8708.
 • płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu  Przelewy24.pl (właścicielem serwisu jest Dialcom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 61 642 90 80, +48 61 642 91 00, fax +48 61 642 90 31, www.przelewy24.pl, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł),
 • płatność kartą płatniczą lub kredytową online za pośrednictwem serwisu  Przelewy24.pl (agentem rozliczeniowym jest firma PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 61 642 93 44, , www.paypro.pl, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000).
Uwaga! Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy  kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta  rozliczeniowego.
X. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mailowy Sprzedawcy karollussdyda@gmail.com lub drogą korespondencyjną na niżej wskazany adres:
Karol Dyda Hurtownia fryzjersko - kosmetyczna, ul. Podchorążych 39, 66-200 Żary.
 1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi-od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Karol Dyda Hurtownia fryzjersko - kosmetyczna, ul. Podchorążych 39, 66-200 Żary  
 1. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinno posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru (wzór do pobrania tutaj). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 2. Koszt dostawy odsyłanego Towaru pokrywa Kupujący.
XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO TOWARU.
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru  z umową określony jest  ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi), termin ten biegnie na nowo  w razie wymiany Towaru.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient (Konsument) może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Klienta (Konsumenta) na znaczne niedogodności, Klient (Konsument)  może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Klient  (Konsument)  nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność Towaru jest nieistotna.
 5. Klient (Konsument)  traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego  z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy karollussdyda@gmail.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Karol Dyda Hurtownia fryzjersko - kosmetyczna, ul. Podchorążych 39, 66-200 Żary.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 8. W przypadku niezgodności Towaru z umową, roszczenia Klienta są realizowane nieodpłatnie na każdym etapie procedury reklamacyjnej.
XII. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców (Klientów) jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Usługodawcą (Sprzedawcą).
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są przez Usługodawcę  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę (Klienta) z Usługodawcą (Sprzedawcą).
 3. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe Usługobiorców są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
 4. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca)  zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców (Klientów) przed ich  pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

 5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  
 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę,
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.
 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 2. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
XIII. USŁUGA NEWSLETTERA
 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności sklepu internetowego, w szczególności akcji promocyjnych, informacji o nowościach, czy też życzenia.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez:
 • zaznaczenie check-box’a – „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail”  trakcie dokonywania rejestracji,
 •   wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter – „Twój adres email”.
 1. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera kliknij poniższy link: Rezygnacja z Newslettera”.
 2. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.
 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego,
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 • ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. Art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 roku. Usługobiorca (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie jego  zmienionej treści  na adres e-mail wskazany przez Usługobiorców dla których została zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w sklepie internetowym. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila  wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę (Sprzedawcę) jaki Usługobiorców (Klientów) w terminie 3 dni od momentu opublikowania zmian na stronie sklepu internetowego http://www.hurtowniafryzjerska24.pl
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego http://www.hurtowniafryzjerska24.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: http://www.hurtowniafryzjerska24.pl
 7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej:
  http://www.hurtowniafryzjerska24.plregulamin-pm-11.html.
XV. PRAWA AUTORSKIE
Przedstawione na stronie sklepu internetowego o adresie elektronicznym http://www.hurtowniafryzjerska24.pl
szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl